قیمت آنتی ویروس های کی7 به شرح زیر میباشد :

KAP Large KAPR Large
آنتی ویروس پلاس ویژه استفاده معمولی اینترنت سکوریتی ویژه کاربران اینترنت و ایمیل
تعداد کامپیوترهای شما قیمت به تومان
یک سیستم 38.000
دو سیستم 45.000
سه سیستم 53.000
چهار سیستم 63.000
پنج سیستم 81.000
شش سیستم 97.000
هفت سیستم 113.000
هشت سیستم 129.000
نه سیستم 145.000
ده سیستم 162.000
تعداد کامپیوترهای شما قیمت به تومان
یک سیستم 45.000
دو سیستم 56.000
سه سیستم 68.000
چهار سیستم 75.000
پنج سیستم 96.000
شش سیستم 115.000
هفت سیستم 134.000
هشت سیستم 153.000
نه سیستم 172.000
ده سیستم 192.000