شما می توانید جهت واریز وجوه از اطلاعات زیر استفاده نمائید :

بانک عامل : ملت

شماره کارت : 6104337770112678

شماره حساب : 4675139389

بنام شرکت توسعه افزار مانی