این پیام بخاطر موارد امنیتی ویندوز است و جای نگرانی ندارد.

برای رفع این مشکل وارد منوی پشتیبانی و مرکز آموزش سپس ویندوز را شوید.