اگر شما نیز در زمینه چاپ و تبلیغات فعالیت دارید می توانیم جهت طراحی و اجرای راهکارهای مدیریت مشتریان از طریق سایت شما را یاری نمائیم.

در این سایت بخشی ویژه ارسال کارهای قابل چاپ از سوی مشتریان طراحی شده تا دیگر به حضور مشتری نیازی نباشد.

برای دیدن این نمونه طراحی سایت اینجا کلیک نمائید.