طراحی سایت فروش و فروشگاه اینترنتی شرکت کامبادن تجارت معین کرمانشاه توسط گروه مانی در کرمانشاه انجام پذیرفت.

طراحی فروشگاه اینترنتی و فروش اینترنتی یکی از تخصص های گروه مانی شعبه کرمانشاه میباشد.