با توجه به اینکه برای بسیاری از مشتریان پس از خرید محصولات سوالاتی بوجود می آید از اینرو مرکز آموزش گروه مانی در اینجا راه اندازی شد.